q235c角钢理论重量-Q235C角钢

您的位置:网站首页 > 浩博产品 > Q235C角钢 > 正文

Q235C角钢

q235c角钢理论重量表:
品名                          规格                     理重kg/m                  规格                       理重kg/m
q235c角钢                     25*3                     1.124                     80*8                         9.658
q235c角钢                     25*4                     1.459                     80*10                        11.874
q235c角钢                     30*3                     1.373                     90*8                         10.946
q235c角钢                     30*4                     1.786                     90*10                        13.476
q235c角钢                     40*3                     1.852                     90*12                        15.94
q235c角钢                     40*4                     2.422                     100*8                        12.276
q235c角钢                     40*5                     2.967                     100*10                      15.12
q235c角钢                     50*3                     2.332                     100*12                      17.898
q235c角钢                     50*4                     3.059                     100*14                      20.611
q235c角钢                     50*5                     3.77                      100*16                       23.257
q235c角钢                     50*6                     4.465                     110*8                        13.532
q235c角钢                     60*5                     4.57                      110*10                       16.69
q235c角钢                     60*6                     5.42                      110*12                       19.782
q235c角钢                     63*4                     3.907                     110*14                       22.809
q235c角钢                     63*5                     4.822                     125*8                        15.504
q235c角钢                     63*6                     5.721                     125*10                      19.133
q235c角钢                     63*8                     7.469                     125*12                       22.696
q235c角钢                     70*5                     5.397                     125*14                       26.193
q235c角钢                     70*6                     6.406                     140*10                       21.488
q235c角钢                     70*7                     7.398                     140*12                       25.522
q235c角钢                     70*8                     8.373                     140*14                       29.49
q235c角钢                     75*5                     5.818                     160*12                       29.391
q235c角钢                     75*6                     6.905                     160*14                       33.987
q235c角钢                     75*7                     7.976                     160*16                       38.518
q235c角钢                     75*8                     9.03                      160*18                        48.63
q235c角钢                     75*10                    11.089                   180*18                       48.634
q235c角钢                     80*6                     7.736                     200*24                       71.168
以上是q235c角钢理论重量表,若有不全,请大家谅解!
角钢理论重量公式:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚

下一篇:Q235D角钢